Leadership team

Dr. Shailesh Deshpande

CEO & Founder

Pranoti Chine

Sr. Project Manager

Harshal Baviskar

Sr. Technical Architect

Sudhakshina Girish

Sr. Technical Architect

Sushim Mehta

Head - Marketing & Sales